NA Förlag | 2014-10-06

Recension – Entreprenörskap

Entreprenörskap och entreprenöriellt lärande har under senare år kommit alltmer i fokus i en lång rad olika sammanhang. I den nya gymnasieskolans styrdokument från 2011 intar entreprenörskap en framträdande plats. Begreppet är vitt och mångtydigt. Här ryms allt ifrån att ha ett vardagsmässigt öppet och kreativt förhållningssätt till växlande samhälleliga omständigheter i allmänhet till att bedriva expansiv och ekonomiskt vinstgivande företagsverksamhet i synnerhet. I detta läromedel som i första hand riktar sig till gymnasiestuderande erbjuder författarna, tillsammans väl etablerade inom området, en genomarbetad och layoutmässigt tilltalande text för lärare och elever att arbeta vidare med. I åtta kapitel tas de centrala aspekterna av ett aktivt entreprenörskap upp, med goda sammanfattningar av kapitlen. Användbar lista över fördjupningslitteratur erbjuds läsaren. Som helhet en bok att rekommendera till kritisk läsning och till inspiration åt ett i vid mening samhälleligt lustfyllt och produktivt skapande.

Lektör: Bosse Forsén, Häftepos: 13111216. BTJ

« Alla nyheter