NA Förlag | 2014-11-17

Recension – Friskvård och hälsa

Läroboken är skriven för en kurs i just Friskvård och hälsa på gymnasienivå. Författarna har tidigare tillsammans utgivit Hälsopedagogik (2012) på samma förlag. Den nya boken behandlar olika definitioner av hälsa, livsvillkorens och livsstilens betydelse för hälsan samt hur hälsofrämjande arbete kan bedrivas på individ- och folkhälsonivå. Genomgående betonas det salutogena perspektivet, med fokus på att försöka förstärka "friskfaktorer". Varje kapitel avslutas med instuderingsuppgifter, diskussionsfrågor och praktiska övningar avsedda för en yngre målgrupp. Boken har en mycket luftig formgivning med ett stort antal färglagda och illustrerade sidor samt en mängd stort uppdragna versaler. Texten är saklig och lättillgänglig. … Som en elementär grundbok inom området friskvård och hälsa fyller den emellertid sin goda funktion.

Lektör: Motzi Eklöf, Häftepos: 14124205, BTJ

« Alla nyheter