Läromedel: Svenska som andraspråk 2 & 3

Svenska som andraspråk 2 & 3

Författare:

Omfång: 456 sidor

F-Pris: 299 Kr

ISBN: 978-91-88229-00-7

KÖP LÄROBOKEN HÄR

Svenska som andraspråk 2 & 3 täcker hela det centrala innehållet i kurserna Svenska som andraspråk 2 och Svenska som andraspråk 3 och är skriven med svenska som andraspråksämnets övergripande syfte i fokus, dvs. att eleven ska få utveckla sin kommunikativa språkförmåga och stärka sin flerspråkiga identitet. Boken innehåller sex kapitel:

• Andraspråksinlärning i teori och praktik
• Språklig variation
• Den sköna litteraturen
• Kommunikation och påverkan
• Skriv… och nå fram med ditt budskap
• Tala… och få andra att lyssna

I alla kapitel ges eleven gott om möjligheter att möta, producera och analysera muntligt och skriftligt språk, såväl enskilt som tillsammans med kurskamrater. Alla kapitel innehåller uppgifter där eleven får träna sig i ordkunskap och grammatik, samt reflektera över sin språk- och ämnesinlärning. I slutet av läroboken finns bedömningsmatriser som ger vägledning för såväl formativ som summativ bedömning.