Mediabank

Lärarguide Svenska Komplett

Till läraren

Här hittar du som lärare material som hör till Svenska Komplett 4, 5 och 6. Med elevboken och lärarguiden kan din elevgrupp jobba med samtliga moment i det centrala innehållet i grundskolans läroplan LGR 22.

Till läromedlen finns ytterligare två byggstenar:

 • Elevstödet “Plugga smartare” innehåller tips på studieteknik, lässtrategier med mera. “Plugga smartare” kan även användas i andra ämnen än svenska.

Hör gärna av dig med tips och synpunkter på våra läromedel!

Ladda ner pdf

Lärarhandledningarna som innehåller kopieringsunderlag, underlag för prov och bedömning och mycket mer kan hämtas i pdf-format nedan. Vissa delar av lärarhandledningen kan även hämtas i de respektive böckernas mediabanker. 

Läromedlets struktur

Huvudtanken är att man använder Svenska Komplett årskurs 6 i just årskurs 6, Svenska komplett 5 i femman och så vidare. Men beroende på elevernas kunskapsnivå, så kan man förstås jobba med boken även i årskurs 4 och 5. I varje bok får eleverna jobba med samtliga rubriker i det centrala innehållet i svenska i grundskolans läroplan, Lgr 22:

 • Läsa och skriva
 • Tala, lyssna och samtala
 • Texter
 • Språkbruk
 • Informationssökning och källkritik

I de flesta kapitlen återkommer övningar inom följande moment som behöver tränas regelbundet:

 • Läsning och läsförståelse
 • Stavning
 • Språklära
 • Skriva texter
 • Muntlig presentation/muntligt berättande

Pedagogiska grundtankar

Syftet med Svenska Komplett, förutom att det täcker in hela centrala innehållet i Lgr 22, är att det ska vara enkelt och lättillgängligt att jobba med – både för elever och lärare. Lärare har ofta en stor arbetsbelastning och många bollar i luften samtidigt. Kanske har man, som lärare i årskurs 4–6, många olika ämnen att ansvara för. Då kan det vara svårt att alltid vara förberedd och planerad till tänderna i samtliga ämnen. Därför är Svenska Komplett uppbyggt så att du ska kunna ta fram boken när lektionen börjar, och påbörja genomgången tillsammans med eleverna. Självklart är ett sådant upplägg även värdefullt för en vikarie som har fått hoppa in med kort varsel.

Idealet är förstås att man som lärare är väl förberedd inför sina lektioner. Svenska Komplett fungerar självklart bäst i ett sådant sammanhang. Elevboken är elevens egen, som man skriver direkt i. Då slipper man flytta blicken från en grundbok när man ska skriva i arbetsboken, vilket underlättar för många elever.

Lärarhandledningens innehåll

Lärarhandledningen i pdf-format innehåller till största delen kopieringsunderlag, och är en viktig del av läromedlet. Till varje kapitel finns:

 • Läxblad till stavningsläxa
 • Manus till förhör av stavningsläxan
 • Elevblad att skriva på vid förhör

Dessutom finns följande kapitelövergripande innehåll:

 • Protokoll för resultat på läxförhör, repetition och prov
 • Checklistor för det egna skrivandet
 • Respons på skrivna texter
 • Förslag på underlag att använda vid utvecklingssamtal
 • Bokrecension
 • Prov
 • Facit till elevboken, läxförhören och proven

Lärarhandledning Svenska Komplett 4

Lärarhandledning Svenska Komplett 5

Lärarhandledning Svenska Komplett 6

Så kan ni jobba med boken

Svenska Komplett är en serie som består av tre böcker: årskurs 4, 5 och 6. Varje bok består av elevbok, lärarhandledning, samt en mediabank med elevstöd och annat extramaterial.

Du som lärare vet vad som fungerar bäst för dig och din elevgrupp. Men här får du ett förslag på hur du kan jobba med boken och dina elever. Det beror ju på hur mycket tid man lägger på de olika momenten, men att ägna cirka 2–3 veckor (eller kanske 4 veckor) åt ett kapitel kan vara ett riktmärke.

Jobba med elevboken i kapitelordning. Många moment i boken bygger på att man har gjort tidigare kapitel – kunskapen byggs stegvis. Dessutom är några av bokens korta berättelser indelade i avsnitt, och man får läsa en fortsättning i ett kapitel längre fram.

Förslag på arbetsgång till varje kapitel:

Läsning – läs kapitlets inledande text. Variera gärna arbetssättet. Läs högt för eleverna som följer med i texten, elever turas om att läsa högt eller låt dem läsa tyst på egen hand.

Läsförståelse – Frågor till texten. Läs igenom frågorna tillsammans, innan eleverna svarar på frågorna enskilt.

Använd gärna ”EPA-metoden”:

E: Eleverna svarar enskilt.

P: I par berättar eleverna för varandra vad de har svarat. Om de vill ändra sina svar är det okej.

A: Alla – Gemensam diskussion och genomgång av svaren. Läraren leder samtalet/diskussionen. Låt alla par få komma till tals. Man kan till exempel låta varje par få berätta om några av sina svar.

Uppgiftstyper och frågor

Frågorna är indelade i olika nivåer:

Leta efter svaren i texten.

Lista ut svaren med hjälp av texten eller använd en ordlista.

Diskussionsfrågor (Vad tycker du?, Vad tror du?, Berätta om något du själv varit med om.)

Ordkunskap – Låt eleverna jobba själva med dessa sidor. Till sin hjälp använder de kapitlets inledande text, där orden finns. Här kan de även träna på att använda en ordlista eller en lämplig sida på nätet.

Stavning – Första sidan är underlag för stavningsläxa. Gå igenom regelrutan tillsammans, innan eleverna börjar jobba med uppgifterna.

Språklära – Gå igenom regelrutan tillsammans, innan eleverna börjar jobba med uppgifterna.

Repetition är en ”diagnos-sida”. Tanken är att eleverna ska göra den helt på egen hand, utan hjälp. Då kan du som lärare få koll på om de har tillägnat sig momenten ordförståelse, stavning och språklära. Ett tips är att du ger eleverna i läxa att träna på de olika momenten, innan de gör Repetition.

Skriva – Eleverna tränar på att planera och skriva olika typer av texter. I samband med texterna, finns även uppgifter med olika typer av muntlig framställning.

Muntlig presentation – I samband med att skriva egna texter, finns ofta uppgifter med olika typer av muntlig framställning.

Prov – I lärarhandledningen finns kopieringsunderlag till Prov 1, 2 och 3. Precis som kapitlens Repetitionssida, så är proven en avstämning på vilka kunskaper eleverna har tillägnat sig.

All search results