Mediabank

Lärarhandledning Evergreens

Till läraren

Här hittar du som lärare extramaterial till NA förlags böcker i serien Evergreens.

Böckerna är lämpliga att använda i svenskundervisningen, samt för ämnesintegrerat arbete med ämnen som historia och estetiska ämnen ( se förslag nedan).

Till läromedlet finns ytterligare två byggstenar:

 • Elevstödet “Plugga smartare” innehåller tips på studieteknik, lässtrategier med mera. “Plugga smartare” kan även användas i andra ämnen än svenska.
 • Mediabank/webbstöd med övningar, mallar och annat extramaterial till böckerna. 

Allt webbstöd är CC-licensierat, vilket betyder att du som lärare kan anpassa och utveckla mallar, övningar och läxor efter just dina behov. Du kan dela ut material och uppgifter direkt från vår webb, eller kopiera över materialet till er egen lärplattform.

Hör gärna av dig med tips och synpunkter på våra läromedel!

Om serien Evergreens

Böckerna är skrivna av skönlitterära författare, som har tolkat, kortat ned och målgruppsanpassat texterna, men samtidigt strävat efter att bibehålla originalverkens handling och grundkänsla. I slutet av böckerna finns efterord med lite fakta om författaren, samt en tidslinje och en karta som sätter in berättelsen i dess litteraturhistoriska sammanhang.

Böckerna är indelade i 12 – 15 kapitel, lagom långa för en veckas läsläxa. Tillsammans täcker alltså de tre titlarna ungefär ett läsårs ”veckoläsning”.

Målet är att lyfta fram starka texter ur litteraturhistorien och göra dem tillgängliga och kända för en ny generation. Då krävs mer än bara nyöversättning – texterna måste också anpassas till dagens unga läsare.

Webbstödets struktur

Extramaterialet på webben består av nedanstående delar. Klicka gärna runt själv för att bekanta dig mallar, övningar och annat material!

 • Elevstödet “Plugga smartare” innehåller bland annat tips på studieteknik, lässtrategier och metoder för informationssökning och källkritik.
 • Lärarhandledningen (detta dokument) vänder sig till dig som lärare med tips på lektionsupplägg, övningar och tematiskt inriktade arbeten.
 • Ordlistor: Ord och uttryck som kan användas för diktamen samt ord- och begreppsförståelse
 • Instuderingsfrågor: Färdiga förslag på instuderingsfrågor till varje kapitel, uppbyggt enligt metoden “läsa på, mellan och bortom raderna” (se nedan).
 • Mallar: Kopieringsunderlag med övningar och upplägg för bland annat bokrecension, diktamen, med mera.
 • Bilder: Illustrationer ur böckerna som kan användas för visning och textsamtal i klassrummet, för bildbaserade övningar eller när du själv sätter samman

Allt webbstöd är CC-licensierat, vilket betyder att du som lärare kan anpassa och utveckla mallar, övningar och läxor efter just dina behov. Du kan dela ut material och uppgifter direkt från vår webb, eller kopiera över materialet till er egen lärplattform.

Så kan ni jobba med Evergreens

Böcker, skönlitteratur, kan förstås användas i undervisningen på tusen olika sätt. Här följer förslag på några tänkbara upplägg. 

 1. Repetera de lässtrategier ni brukar använda i klassen: vad ska eleverna tänka på under läsningen? Påminn om elevstödet för läsning.
 2. Läs ett kapitel, antingen hemma eller gemensamt i klassrummet. Låt eleverna använda mallen för ordjakt, där de skriver ner ord och uttryck som behöver förklaras. Du kan även skicka med kapitlets instuderingsfrågor eller en utvald övning som läxa eller uppgift till kapitlet.
 3. Jobba vidare tillsammans med ordlistan som hör till kapitlet, först enskilt eller i mindre grupper, därefter tillsammans i helklass (genomgång och samtal). Gå igenom instuderingsfrågor och/eller övningar.
 4. Genomför ytterligare någon övning som utgår från kapitlets innehåll. Exempel: skriva referat, skriva egen dialog eller fortsättning på historien, eller arbeta med instudering och kontroll av läsförståelse.
 5. När ni har läst hela boken passar det bra med avslutande textsamtal som tar upp större frågor om berättelsens genre, stil, tema och bakomliggande idéer (frågor bortom raderna). Då kan eleverna också skriva en recension (mall finns i webbstödet) och kanske även en faktainriktad text om verket och författaren.

Läromedlet är upplagt för att vara modulärt och flexibelt. Med andra ord: du som lärare ska själv kunna kombinera moment, övningar och mallar så att det passar just din undervisning. Punkterna ovan är alltså bara

Läsning

Kapitlen är lagom långa att ha som läsläxa under en eller kanske två veckors tid. Det går också bra att kombinera läsningen hemma med högläsning tillsammans i klassen, eller att ha Evergreens som bänkbok. Böckerna är indelade i 12 – 15 kapitel, lagom långa för en veckas läsläxa. Tillsammans täcker alltså de tre titlarna ungefär ett läsårs ”veckoläsning”.

Textsamtal

Gemensamma samtal om texterna är en bra metod för att fördjupa elevernas textförståelse och samtidigt utveckla deras förmågor att själva uttrycka tankar om texten de läser. Vid textsamtalen kan ni gärna utgå från modellen “på, mellan och bortom raderna” (se nedan).

Ordlistor och begreppsövningar

Varje bok i Evergreens har en ordlista i webbstödet. Ordlistan kan exempelvis användas så här:

 • Som stöd under läsningen (eleverna får slå upp och skriva ner svåra och särskilt centrala ord).
  Ni kan även ha listorna som underlag för diktamen (läxa)
  Utgå från orden när ni jobbar med andra begrepps- och språkutvecklande övningar.
  Fånga särskilt upp tidstypiska ord, eller ord som hör samman med en miljö som finns i berättelsen. Exempel:

Vad är exempelvis en “stadsmur”? Varför fanns det stadsmurar på medeltiden? (Romeo och Julia)

Vad gjorde en “ståthållare”? (Don Quijote)

Vad är “tundran” och hur ser naturen ut där? (Snödrottningen)

Uttryck och idiom

Vissa berättelser har kvar många lite äldre uttryck, eller jobbar med metaforer och bildliga uttryck. Några exempel från Romeo och Julia:

Solguden jagar natten på flykt (omskrivning för gryningen, solen går upp)

Kärlekens orolige vallpojke (Romeo, har går ju runt i trädgården och “jagar” eller kanske vaktar på sina amorösa känslor.)

Salta gräset med sina tårar (Romeo gråter i trädgården)

Den här typen av liknelser och bilder ställer högre krav på elevernas läsförståelse. Uttrycken är också öppna för tolkning, så jobba gärna tillsammans i klassen med att hitta uttrycken och resonera kring deras betydelse. Ni kan gärna hitta på egna uttryckssätt: hur många nya uttryck, liknelser och talesätt kan ni komma på för att beskriva gryningen, eller känslan av sorg?

Skriv gärna egna berättelser där ni försöker väva in talesätt och metaforer som känns typiska för berättelsen som ni läser, och den tid då den skapades.

Tematisk arbete och ämnesintegration

Evergreens kan också användas för tematiska upplägg, där ni även involverar andra ämnen. Exempel:

 • Arbeta vidare med den tidsperiod då boken utspelar sig i historia. (Riddare, katolska kyrkan på medeltiden, et c)
 • Jobba med bilder som hör samman med berättelserna i bildämnet.
 • Ta reda på mer om landet och staden där berättelsen utspelar sig (geografi)
 • Jobba med berättelserna även på andra språk
 • Laga mat som kan förknippas med berättelserna (spanskt, italienskt, danskt)

Förslag på fler övningar

Ny dialog

Skriv en ny dialog mellan två av personerna i berättelsen. Det kan vara en dialog som hänger samman med berättelsens intrig, eller något helt påhittat. Ännu roligare: låt Don Quijote möta Snödrottningen – hur skulle det gå? (Använd gärna dialogmallen från läromedlet Komplett)

Jobba med miljöerna

Beskriv en av bokens miljöer, använd ord ur boken eller ordlistorna. Kombinera gärna text och bild!

Porträttet

Skriv en presentation och rita ett porträtt av någon av huvudpersonerna! (se mall)

Faktatext och redovisning

Forska och berätta om författaren och berättelsens tillkomst (använda gärna checklistan för faktatext)

Teater och film

Skriv ett manus till någon av bokens scener. Sätt upp teatern för resten av klassen, eller spela in en film!

Tolka bilden

Utgå från en av bilderna i galleriet. Tolka bilden, enskilt eller tillsammans i klassen. Utgå från frågorna i mallen “Tolka bilden”.

Kommentar: Bildtolkning är en viktig förmåga i sig självt. Att läsa bilder kan också vara särskilt viktigt för lässvaga elever som ska träna på inferens, att läsa mellan raderna. Läs gärna mer i Skolverkets kunskapsöversikt “Att läsa och förstå” s. 51.

Läsa på, mellan och bortom raderna

När ni läser Evergreens kan ni med fördel jobba med metoden “på, mellan och bortom raderna”, vars idé kan sammanfattas med hjälp av Olof Lagerkrantz ord:

Författaren skriver bara halva boken, andra hälften får läsaren ta hand om!

De litterära klassiker som ingår i Evergreens innehåller i olika hög grad metaforer, talesätt och litterär gestaltning som gör att eleverna får träna på att läsa “mellan raderna”, att tolka och skapa mening som inte uttryckligen står i texten.

Det kanske kan låta svårt, men är ju i själva verket det roliga med skönlitteratur: friheten att tolka, väva in egna erfarenheter och medskapa det lästa verket. Genom läsningen växer vi också som människor och omformar världen. Det är en mäktig kraft!

I webbstödet finns förslag på instuderings- eller diskussionsfrågor till varje kapitel. Metoden som frågorna bygger på går i korthet ut på att läsaren får klättra på textens abstraktionsstege, från det konkret uttalade (på raderna) via underförstådd mening (mellan raderna) till idéernas och känslornas abstrakta värld, där eleven bjuds in för att tolka och skapa egen mening i texten. 

Exempel

På raderna (svaret står uttryckligen i texten)

Var bor Romeo? (I Verona) Var hittade Don Quijote sin rustning? (I källaren) Hur möttes Kadja och Gerda? (På tåget mot Umeå)

Mellan raderna (texten har ledtrådar som kan ge svaret)

Hur kan vi veta att Romeo har misslyckats att flörta med Rosalinda? (Det ligger en stor hög torkade blommor, han har nog byggt på den varje natt!) Hur förstår vi att hushållerskan är arg på Don Quijote? (Hon drar åt hans remmar hårt och klagar på att de har ont om mat och pengar.) Hur vet vi att Gerda är lite annorlunda än andra barn? (Hon pratar med kråkorna och blir stressad av mobiltelefoner.)

Bortom raderna

Hur tror du att Julia känner sig inombords när hon dansar med Romeo? Har du själv känt något liknande? Är Don Quijote helt galen, eller varför håller han på som han gör? Kan en människa träffas av “ondskans spegelskärvor” i verkligheten? Har du varit med om att en kompis blivit helt förändrad, som Kaj?

Alla frågor bortom raderna kräver djupläsning och ett personligt engagemang. Eleverna får använda sina egna erfarenheter för att formulera svar. Här finns inte rätt eller fel, utan snarare en mångfald av möjliga tolkningar och resonemang.

Läs mer om metoden hos Skolverket.

Innehåll enligt kursplanen i svenska

Kort beskrivning av hur böckerna och webbstödet kan användas för att täcka in delar av Skolverkets kursplan för svenskämnet, årskurs 4 – 6. Genom att läsa böckerna och jobba med övningarna tränar ni på dessa områden:

Läsa och skriva

Lässtrategier, ordförståelse, stavning och eget skrivande i olika genrer.

Tala, lyssna och samtal

Muntliga presentationer och eget muntligt berättande utifrån de lästa texterna, deras tidsmiljö och författarnas liv och övriga verk.

Berättande texter och sakprosatexter

Berättande texter från olika tider och platser, som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Texternas budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad.

Beskrivande och förklarande texter kopplade till de texter ni läser i klassrummet.

Multimodala texter, både i digital och analog form som kombinerar ord, bild och ljud på olika sätt (ex: podd, webbsidor, film, vlogg, väggtidning).

All search results