Mediabank – elevstöd

Metod: vetenskaplig uppsats

Här visar vi hur en vetenskaplig uppsats brukar disponeras (delas i avsnitt) och vad du bör ha med under varje avsnitt. Uppsatsformen är vanlig för att redovisa egna undersökningar och självständiga arbeten. 

Relaterat: ForskningsprocessenSkriva resonerande och redogörande texterReferera, citera och ange källor.

När en vetenskaplig undersökning är genomförd ska resultaten redovisas, antingen muntligt eller skriftligt. I redovisningen ska alla steg i forskningsprocessen beskrivas: från syfte och frågeställning till analys och slutsatser. De källor och den litteratur som har använts sammanställs i slutet av redovisningen.

En vanlig disposition (indelning) av en vetenskaplig rapport, PM eller uppsats kan se ut så här:

  1. Titelsida med rubrik, namn på författarna, ev. handledare, skolans namn och rapportens datum
  2. En kort sammanfattning av undersökningen (kallas ofta ”abstract”)
  3. Innehållsförteckning för rapporten
  4. Inledning med syfte, frågeställningar samt val av teori och metod
  5. Resultat: redovisning av de uppgifter som undersökningen har fått fram
  6. Analys: slutsatser och analys av resultaten, med utgångspunkt i de metoder och teorier som har använts
  7. Källhänvisningar och litteraturlista
  8. Ev. bilagor.

Ett vanligt sätt att disponera sin uppsats.

En vetenskaplig uppsats eller rapport ska i princip vara fri från subjektiva värderingar, känslouttryck och argumentation eller påståenden som saknar relevans för undersökningens syfte. Gränsen mellan olika presentationsformer är dock inte knivskarp. Vetenskapliga rapporter kan innehålla inslag av personliga reflektioner och diskussion, men då brukar det ske under en särskild rubrik som kallas ”Avslutande diskussion” eller liknande.

All search results