Mediabank – elevstöd

Metod: forskningsprocessen

Oavsett om en forskare ska studera livet på havets botten, stjärnorna på himlavalvet, eller de människor som bor däremellan, så används ungefär samma steg i studierna. Det gäller också när du själv ska göra en egen undersökning av någon fråga.

Vi exemplifierar stegen med ett tänkt fall, där en elev ska göra en undersökning om internetmemes, alltså bilder, klipp och citat som snabbt blir kända genom spridning i sociala medier. 

Den vetenskapliga forskningsprocessen kan delas i dessa fem steg:

  1. Syfte och frågeställning: Först formulerar du ett syfte med undersökningen och en eller flera konkreta frågor som du ska försöka att besvara.

Exempel: ”Syftet med min undersökning är att undersöka vilken roll memes spelar i vår klass. För att göra detta ska jag försöka att besvara tre frågeställningar: 1) Vilka memes är mest välkända i klassen? 2) Varför är just dessa memes så kända just nu? 3) Anser många i klassen att det viktigt att ha koll på kända memes?

  1. Val av metod och teoretisk utgångspunkt: De flesta vetenskapliga studier bygger på redan etablerade metoder och teorier. Valet av metod och teori styr sedan hur undersökningen genomförs och hur resultaten tolkas.

Exempel: ”Undersökningen kommer att använda sociologiska teorier om identitet och kultur. Jag ska också söka efter andra, liknande undersökningar. Informationen samlas genom enkäter och intervjuer.”

  1. Insamling av information (data): För att hitta svaren på undersökningens frågeställning måste den som gör undersökningen läsa böcker och annan litteratur. I många fall samlar forskaren även in egna data genom intervjuer, enkäter och egna observationer av verkligheten.

Exempel: ”Jag söker på biblioteket, googlar efter forskning på nätet för att hitta tidigare undersökningar. Sen gör jag en enkät på nätet med Google formulär som alla får svara på. Dessutom gör jag en djupintervju med 4 utvalda elever.”

  1. Analys: För att kunna tolka den insamlade informationen gör forskaren en analys, och funderar då över vilka slutsatser som går att dra med hjälp av den valda teorin och den information som har samlats in.

Exempel: ”Jag gör tabeller och diagram av enkätsvaren som visar vilka memes som är mest kända. Sen får intervjusvaren förklara varför just dessa är så kända, och om det anses viktigt att ha koll på kända memes.”

  1. Sammanställa och presentera: Resultatet av den vetenskapliga studien ska presenteras, muntligt eller skriftligt. Rapporten innehåller förstås slutsatserna av studien, men minst lika viktigt är att noggrant beskriva hur studien har genomförts. (Läs mer om detta under avdelningen ”Skriva och presentera” i elevstödet!)

Exempel: ”Min presentation blir skriftlig. Jag använder mallen för uppsatser som finns under elevstöd. “

Den brittiske evolutionsbiologen och författaren Richard Dawkins introducerade idén om memes redan 1976 i sin bok “The Selfish Gene” (”Den själviska genen”) långt innan Internet slog igenom på bred front.

All search results