Mediabank – elevstöd

Metod: få koll på begreppen!

Ny kunskap bygger i hög grad på begreppsförståelse: ska du lära dig om demokrati måste du förstå begrepp som rösträtt och yttrandefrihet. Lär du dig om fotosyntes måste du lära dig om klorofyll, kloroplast och mycket mer.

De nya begreppen är som byggstenar eller legobitar: de nya bitarna läggs samman med varandra och måste också passa samman med saker som vi redan vet. Kunskapsbygget växer med varje begrepp, varje ny lärdom.

I många av NA:s läromedel jobbar vi med nyckelbegrepp: särskilt viktiga ord som markeras med kursiv stil i texten och som ibland också listas i sammanfattningar som du kan använda för inlärning och repetition.

Här nedan ser du några olika metoder som kan användas för att ”greppa begreppen” – för att lära in och förstå nya ord och faktakunskaper. Vårt exempel handlar om ”makt”, men samma modell kan användas för alla möjliga typer av begrepp.

Använd gärna mallen för begreppsanalys! (pdf, öppnas i nytt fönster) 

  1. Definiera

En definition är en kortfattad förklaring av ett visst begrepp. När ni har läst ett avsnitt eller kapitel kan det vara värt att lista ämnesområdets viktigaste ord och begrepp. Testa sedan att definiera dem, alltså beskriva betydelsen av begreppet med egna ord. Håll definitionen så kort och exakt som möjligt. Använd inte överflödiga, värdeladdade eller otydliga ord. 

(I exemplet ovan ser du tre sämre definitioner, en som är okej – fördjupa dig i bra definitioner längst ned på sidan!) 

  1. Analysera

En begreppsanalys delar upp begreppet i mindre delar. ”Makt” kan exempelvis delas upp i formell och informell, ekonomisk, politisk och social makt. Hur hänger de olika typerna av makt ihop? Genom att bryta ner begreppet och fundera på olika aspekter når ni en djupare begreppsförståelse.

  1. Relatera och jämför

Lista andra begrepp som har med makt att göra, men som inte beskriver exakt samma sak. Exempel: inflytande, styrka, kontroll, kunskap, frihet. På vilket sätt liknar de maktbegreppet? Vad är skillnaden mellan exempelvis styrka och makt? Fundera också på motsatsbegrepp. Vad är motsatsen till makt? Exempel: ofrihet, svaghet, vanmakt.

  1. Ge exempel

Att ge konkreta exempel på personer och fenomen som förknippas med begreppet kan också bidra till en ökad förståelse. Det kan handla om att lista personer, organisationer, och andra fenomen som har makt, och samtidigt förklara vilken typ av makt de utövar, och varför. Exempel:

”USA:s president har både politisk och ekonomisk makt, eftersom han är statschef i ett mycket rikt land med starkt försvar.”

  1. Använd begreppet i meningar och förklaringar

Ett säkert sätt att kolla om du förstår ett visst begrepp är att skriva ner några meningar där du använder begreppet. Förklara gärna hur begreppet hänger samman med andra fenomen:

”Hur mycket makt en person har beror bland annat på faktorer som ekonomi, kunskaper, social status och vilka rättigheter personen har att bestämma över andra på jobbet.”

Fördjupning: bra definitioner

Illustrationen ovan visar tre sämre och en bättre definition. Här beskriver vi med hjälp av exemplen saker du kan tänka på när du ska formulera en bra, träffsäker definition: 

1A: Undvik cirkeldefinitioner! Cirkeldefinitioner ”förklarar” genom att hänvisa till samma begrepp som först skulle förklaras. För att kunna förstå begreppet ”mäktig” måste vi ju först veta vad ”makt” betyder! Definitionen 1A förklarar alltså inget alls.

1B: Undvik vida definitioner! Makt kan ibland handla om handlingsförmåga, som exempel 1B föreslår – men handlingsförmåga kan ju finnas även hos helt maktlösa eller förtryckta grupper. Den vida definitionen beskriver med andra ord även fenomen och personer utan makt som ”mäktiga”.

1C: Undvik snäva definitioner! Snäva definitioner är beskrivningar som utesluter fenomen eller saker som bör räknas till begreppet. I vårt exempel beskrivs makt som ”tvång med våld”. Det kan visserligen vara en form av makt – men den snäva definitionen utesluter maktutövning med hjälp av pengar (mutor), hot, med mera.

1D: En bra definition är kort och precis. Den innehåller inte överflödiga, värdeladdade eller otydliga ord. Den fångar så exakt som möjligt in personer och fenomen som ryms inom begreppet – i vårt fall ”makt”. Den som har makt kan tvinga fram sin vilja med våld, hot, pengar, övertalning, fula trick – allt detta får plats i definition 1D, som vi ger godkänt.

All search results